Mirosław Lenart

Absolwent opolskiej polonistyki oraz teologii na KUL-u (po studiach doktoranckich z teologii otrzymał licencjat kanoniczny rzymski), na stałe związany jest z Uniwersytetem Opolskim, gdzie pracuje w Zakładzie Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej od zakończenia studiów w 1994 r. Od roku 2001 wykładał na różnych uniwersytetach we Włoszech, od 2006 – historię kultury polskiej na Uniwersytecie w Padwie. Członek "Societas Veneta per la Storia Religiosa", którego siedzibą jest biblioteka klasztoru św. Justyny w Padwie, oraz "Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei" w Goricji. Autor m.in. monografii Spór duszy z ciałem i inne wierszowane spory w literaturze staropolskiej na tle tradycji średniowiecznej (Opole 2002). Badacz związków kulturalnych polsko-włoskich oraz literatury religijnej i religijności. Obecnie koncentruje badania na szczegółowym poznaniu środowiska kulturalnego głównych ośrodków intelektualnych Republiki Weneckiej pierwszej połowy XVI w. i ich wpływie na twórczość autorów polskich związanych z padewskim Ateneum.