KULTUROWE WIZUALIZACJE DOŚWIADCZENIA

Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej t. 89

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2010
Oprawa: miękka
Liczba stron: 592
ISBN: 978-83-61552-31-4
Cena: 36,75

Przedmiot badań został rozłożony na cztery główne pola problemowe: 1. Kultura ? Wizualizacja ? Literatura (teorie i metody: teorie literatury wobec wizualizacji i wizualności, nowoczesny i ponowoczesny metajęzyk powinowactw i korespondencji sztuk, strukturalizm i poststrukturalizm wobec relacji dzieło sztuki a literatura, semiotyka wobec dzieła sztuki, semiotyka wobec tekstów kultury, dekonstrukcje dzieła sztuki w literaturze i w literaturoznawstwie, intersemiotyczność ? intertekstualność ? interferencje sztuk); 2. Genologia ? Sztuka ? Literatura (ekfraza ?jej odmiany, reprezentacje i transformacje na przestrzeni dziejów, Bildgedicht, kolaż, brikolaż, montaż, poezja wizualna, haiku, literatura w Internecie, powieść hipertekstowa, wizualizacje doświadczenia w mediach elektronicznych; 3. Ikonosfera w literaturze (obrazowanie w literaturze, malarskość literatury ? literackość malarstwa, słowo w dziele sztuki, słowa a obrazy ? narracyjność, fotografia a literatura, film a literatura); 4. Doświadczanie dzieła sztuki i jego wizualizacja (doświadczenie literackie a doświadczanie dzieła sztuki, percepcja słowa, obrazu i tekstu, muzeum sztuki, muzeum wirtualne, aura i auratyczność, poczucie obrazu, granice doświadczenia, granice wyrażalności, doświadczenie graniczne ? jego wizualizacje i werbalizacje, doświadczenie wewnętrzne w sztuce i literaturze).
Ze wstępu prof. Adama Dziadka

« wstecz