DLA AUTORÓW
Do opracowania przyjmujemy wyłącznie ostateczną wersję tekstu, czyli taką, w której autor nie planuje już wprowadzania zmian innych niż wynikające z koniecznych prac wydawniczych. Nie przyjmujemy materiałów niegotowych, w formie roboczej, cząstkowej, fragmentarycznej itp.
Redaktor naukowy pracy zbiorowej powinien zweryfikować teksty pod względem merytorycznym (m.in. terminologia, bibliografia) i przekazać do Wydawnictwa skompletowany tom z ostatecznym spisem treści, notką informacyjną o książce (do wykorzystania na okładce i stronie internetowej) oraz (jeśli taki jest wymóg serii) streszczeniami artykułów i notami biograficznymi autorów. Podczas procesu wydawniczego redaktor naukowy powinien współpracować z redaktorem prowadzącym książkę, być pośrednikiem między autorami artykułów a Wydawnictwem i rozstrzygać ewentualne wątpliwości związane z publikacją.
Nasi redaktorzy adiustują prace w wersji elektronicznej z włączonym trybem śledzenia zmian. Opracowaniu wydawniczemu poddawana jest wersja tekstu pochodząca z dostarczonych plików, a nie z wydruku.
                                                             WYMOGI I WSKAZÓWKI TECHNICZNE
• plik tekstowy w formacie .doc lub .rtf Microsoft Office dla systemu Windows; nie przyjmujemy plików zapisanych w OpenOffice oraz Office dla komputerów Mac
• czcionka Times New Roman: 12 punktów w tekście głównym, 10 punktów w przypisach
• interlinia 1,5 w tekście głównym, 1,0 w przypisach
• marginesy 2,5 cm
• tekst (wraz z przypisami) wyjustowany
• ujednolicona i ciągła numeracja stron
• przypisy dolne
• przypisy oraz bibliografia z jednolitymi zapisami w zakresie stosowanych skrótów i opisów bibliograficznych
• jednolity aparat bibliograficzny ‒ łaciński (op. cit., ibidem, idem, eadem...) lub polski (dz. cyt., tamże, tenże, taż...)
• każdy cytat opatrzony szczegółową informacją bibliograficzną (uwzględniającą numer strony, z której pochodzi cytat)
• jednolite zapisy tytułów, śródtytułów itp.; prosimy nie używać wersalików, a stopnie tytułów różnicować numeracją
• do wyróżnień w tekście prosimy nie stosować spacjowania, a wybrany fragment jedynie podkreślić
• prosimy nie dzielić wyrazów, nie stosować żadnego specjalnego formatowania (spacje nierozdzielające, stylowanie tekstu itp.)
Prosimy nie wklejać ilustracji do teksu, a jedynie dokładnie zaznaczać (np. komentarzem wpisanym czerwoną czcionką) miejsce, w którym dana ilustracja ma się znaleźć. Każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci osobnego i nazwanego pliku (.tif, .jpg lub .psd). Minimalna rozdzielczość plików to 300 dpi.
                                                                 OPISY BIBLIOGRAFICZNE
(wskazówki dotyczą zarówno źródeł polskich, jak i obcych)
KSIĄŻKA
• pełne imię (imiona) i nazwisko autora
• tytuł pracy (zapisany kursywą), część, tom
• jeśli tekst jest tłumaczeniem: pełne imię (imiona) i nazwisko tłumacza
• miejsce wydania
• rok wydania
Przykłady
Agata Araszkiewicz, Zapomniana rewolucja. Rozkwit kobiecego pisania w dwudziestoleciu międzywojennym, Warszawa 2015.
Roland Barthes, The Grain of the Voice. Interviews 1962–1980, transl. by Linda Coverdale, Berkeley‒Los Angeles 1991.
ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE
• pełne imię (imiona) i nazwisko autora
• tytuł artykułu (zapisany kursywą)
• jeśli tekst jest tłumaczeniem: pełne imię (imiona) i nazwisko tłumacza
• tytuł czasopisma (zapisany pismem prostym i ujęty w cudzysłów)
• rok wydania
• numer tomu, zeszytu
Przykłady
Hayden White, Sny o Auschwitz, przeł. Justyna Tabaszewska, „Teksty Drugie” 2015, nr 2.
Frederic Jameson, New Literary History after the End of the New, „New Literary History” 2008, Vol. 39, No. 3.
ARTYKUŁ LUB ROZDZIAŁ W PRACY ZBIOROWEJ
• pełne imię (imiona) i nazwisko autora
• tytuł artykułu lub rozdziału (zapisany kursywą)
• jeśli tekst jest tłumaczeniem: pełne imię (imiona) i nazwisko tłumacza
• poprzedzony przyimkiem „w:” tytuł pracy zbiorowej (zapisany kursywą), część, tom
• imię (imiona) i nazwisko redaktora naukowego
• miejsce wydania
• rok wydania
Przykłady
Michał Paweł Markowski, Emocje. Hasło encyklopedyczne w trzech częściach i dwudziestu trzech rozdziałach (nie licząc motta), w: Pamięć i afekty, pod red. Zofii Budrewicz, Romy Sendyki, Ryszarda Nycza, Warszawa 2014.
Todd Pressner, Comparative Literature in the Age of Digital Humanities: On Possible Futures for a Discipline, w: A Companion to Comparative Literature, ed. Ali Behdad, Dominic Thomas, London–New York 2011.
ŹRÓDŁA INTERNETOWE
• pełne imię (imiona) i nazwisko autora
• tytuł (zapisany kursywą)
• link odsyłający do konkretnej strony, na której znajduje się przywoływany tekst (w wypadku artykułów w czasopismach nie może to być adres strony głównej)
• data dostępu
Przykład
Grażyna Gajewska, Dotknąć przeszłości. Kilka uwag na temat różnych form doświadczenia historycznego, „Kultura i Historia” 2003, nr 5, www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/126‎ (dostęp: 1.12.2015).