Kirke, Proteusz i Lutnia Rozstrojona. O poezji ekperymentalnej późnego baroku w świetle wypowiedzi teoretycznych

Maciej Pieczyński

Koedycja ze Stowarzyszeniem "Pro Cultura Litteraria".

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 264
ISBN: 978-83-61757-37-5
Cena: 29,00

Jeżeli, zgodnie z tytułem pewnej znanej książki, barok był epoką przeciwieństw, to późny barok należałoby określić mianem epoki interpretacyjnych nieporozumień i paradoksów. Literatura żadnego innego okresu nie wywoływała wśród badaczy tak skrajnych ocen i emocji jak utwory Juniewicza, Falęckiego czy Baki. Wszystkie spory toczące się wokół wymienionych autorów dają się zarazem sprowadzić do różnic w rozumieniu retoryczności oraz poetyki ich dzieł. Dlatego też celem niniejszej pracy jest interpretacja owej poezji za pomocą kategorii zaczerpniętych z systemu nowożytnej wiedzy o poezji. Kolejne rozdziały książki poruszają kwestie stosunku późnobarokowych utworów religijnych do estetyki mimetycznej, obowiązującego w nich modelu inwencji poetyckiej, a wreszcie popularności strategii perswazyjnych sprzecznych z humanistycznym paradygmatem uprawiania retoryki. Autor pracy wierzy, że zaproponowane przez niego interpretacje pozwalają spojrzeć w nowym świetle na poezję późnego barok oraz że podobne zapewnienia nie ostaną potraktowane jedynie jako typowy dla literaturoznawczej gry teatralny gest zdystansowania się wobec dokonań poprzedników.

« wstecz