LYOTARD, DERRIDA, HILLIS MILLER I INNI

Nakład wyczerpany

Kalifornijska Teoria Krytyczna

Antologia tekstów

Liczba stron: 464
ISBN: 978-83-66448-02-5
Cena: 49,00

Ewa Bobrowska - dr filozofii, estetyczka, anglistka, artystka wizualna. Pracuje jako adiunkt na ASP w Warszawie. Zajmuje się filozofią oraz sztuką współczesną, ze szczególnym uwzględnieniem myśli J. Derridy, J.-F. Lyotarda, J.-L. Nancy'ego. Odbyła staż postdoktorski (postdoc) na Uniwersytecie Kalifornijskim. Autorka monografii Parateoria. Kalifornijska Szkoła z Irvine (2013). Niebawem w wydawnictwie Peter Lang ukaże się jej książka UCI Critical Theory and Contemporary Art Practice: Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Bruce Nauman, and Others with a Prologue by Georges Van Den Abbeele. Jej prace artystyczne wystawiane były między innymi w Zachęcie, Trafo w Szczecinie, CSW, Fordham University w Nowym Jorku czy Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine. W latach 2014-2019 była kierownikiem grantu naukowego Nowa Humanistyka w badaniach Uniwersytetu Kalifornijskiego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Dwukrotnie otrzymała stypendium twórcze ZAIKSu.

Monika Murawska - doktor habilitowany, absolwentka filozofii i historii sztuki UW, obecnie wykłada na ASP w Warszawie i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych; tłumaczka z języka francuskiego. Zajmuje się głównie francuską fenomenologią. Autorka książek: Problem innego (2005), Filozofowanie z zamkniętymi oczami (2011), Jean Renoir  malarz kadrów (2012).

Magdalena Rudkowska - adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, zajmuje się historią literatury polskiej XIX wieku, autorka książek Wyszedł z dworu. Przeżycie i doświadczenie historyczne w twórczości Władysława Łozińskiego (2002), Kraszewski wobec Rosji. Próby komparatystyczne (2009), Sen nieboszczyka. Polski hoffmanizm w XIX wieku (2019). Redaktorka naczelna czasopisma ?Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

 

Uniwersytet Kalifornijski stał się pod koniec XX wieku znaczącym punktem na mapie rozwoju amerykańskiej i światowej teorii krytycznej, filozofii nieanalitycznej i dekonstrukcji; w  szczególności oddział UC Irvine odegrał bardzo istotną rolę w formowaniu się fenomenu amerykańskiej teorii krytycznej. Na konstatację tę należy spojrzeć z punktu widzenia znaczącej roli, jaką formująca się wtedy teoria krytyczna odgrywa dziś w badaniach z zakresu humanistyki, prowadzonych obecnie na amerykańskich uczelniach. Od początku łączyła ona zarówno elementy społecznej analizy, anglo-amerykańskiej literaturoznawczej metodologii interpretacji, jak i ujęć charakterystycznych dla filozofii czy estetyki. Istotnym jej rysem była nowa wizja eksperymentalnej, wyjątkowej w perspektywie światowej, interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy różnymi dziedzinami nauk humanistycznych, podejmowanej ze znacznie większą intensywnością niż przedtem.

UCI przyciągnęło pod koniec XX wieku znaczące światowe autorytety. Prezentowana antologia gromadzi wybrane teksty wybitnych badaczy związanych z tą uczelnią. W tomie znalazły się między innymi prace: J. Derridy, J.-F. Lyotarda, J. Hillisa Millera,  R.  Krauss, J.-L. Nancy'ego, E. Saida, M. Postera, M. Kriegera i A. Warminskiego oraz eseje J. Bruce'a-Novoa'y o kulturze Chicano w Kalifornii. Niezwykle interesujący aneks stanowią dwa wywiady przeprowadzone na użytek tej antologii: z G. Abbeeleem  dziekanem Wydziału Humanistycznego UCI (przeprowadzony przez E. Bobrowską) oraz profesorem Université X Nanterre J.-M. Salanskisem (przeprowadzony przez M. Murawską). Zwieńczenie tomu stanowi krótki szkic F. J. Ayali, genetyka i filozofa światowej sławy wieloletnio związanego z UCI.

Antologia jest kontynuacją pionierskich inicjatyw badawczych mających na celu wprowadzenie na grunt polskiej humanistyki tej właśnie konstelacji myślowej i krytycznej, zmierzającą w kierunku wyznaczonym przez studia m. in.  A. Burzyńskiej  Teoria (prawdziwie) krytyczna (Szkoła z Irvine: efekty postrukturalistycznej krytyki teorii (1996), Dekonstrukcja i interpretacja (2001), Anty-teoria literatury (2006), czy Ewy Bobrowskiej  Parateoria. Kalifornijska szkoła z Irvine (2013).

Spis treści 

 

« wstecz