Historia

„Studia Staropolskie. Series Nova" stanowi kontynuację wysoko cenionej serii wydawniczej powstałej w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk jeszcze w 1953 roku. W ramach pierwszej serii pt. „Studia Staropolskie” ukazały się następujące tomy:

T.I. Kazimierz Budzyk, Z dziejów renesansu w Polsce, Wrocław 1953.
T. II. Janusz Tazbir, Reformacja a problem chłopski w Polsce XVI wieku. Oddziaływanie walki klasowej na wsi polskiej na kształtowanie się ideologii religijnej szlachty w okresie reformacji, Wrocław 1953.
T. III. Pochodzenie polskiego języka literackiego, Warszawa 1956.
T. IV. Julian Lewański, Studia nad dramatem polskiego Odrodzenia, Wrocław 1956.
T. V. Ze studiów nad literaturą staropolską, [red. nauk. Kazimierz Budzyk], Wrocław 1957.
T. VI. Ryszard Gansiniec, „Metrificale” Marka z Opatowca i traktaty gramatyczne XIV i XV wieku, Wrocław 1960.
T. VII. Wanda Roszkowska, Włoski rodowód komedii S.H. Lubomirskiego, Wrocław 1960.
T. VIII. Stanisław Grzeszczuk, O „Satyrach” Krzysztofa Opalińskiego. Próba syntezy, Wrocław 1961.
T. IX. Czesław Hernas, Hejnały polskie. Studium z historii poezji melicznej, Wrocław 1961.
T. X. Leszek Kukulski, Prolegomena filologiczne do twórczości Wacława Potockiego, Wrocław 1962.
T. XI. Jadwiga Rytel, Pamiętniki Paska na tle pamiętnikarstwa staropolskiego. Szkic z dziejów prozy narracyjnej, Wrocław 1962.
T. XII. Teresa Kruszewska-Michałowska, „Różne historyje”. Studium z dziejów nowelistyki staropolskiej, Wrocław 1965.
T. XIII. Helena Kapełuś, Stanisław z Bochnie, kleryka królewski, Wrocław 1964.
T. XIV. Tadeusz Mikulski, Rzeczy staropolskie, słowo wstępne Wiktor Weintraub, [oprac. Danuta Maniewska i Zofia Mikulska, przy współudz. Tadeusza Witczaka], Wrocław 1964.
T. XV. Janina Czerniatowicz, Recepcja poezji greckiej w Polsce w XVI-XVII wieku, Wrocław 1966.
T. XVI. Janusz Pelc, Zbigniew Morsztyn, arianin i poeta, Wrocław 1966.
T. XVII. Zofia Florczak, Udział regionów w kształtowaniu się piśmiennictwa polskiego XVI wieku. Studium z zakresu socjologii pisarstwa, Wrocław 1967.
T. XVIII. Wrocławskie spotkanie teatralne, praca zbiorowa pod red. Wandy Roszkowskiej, Wrocław 1967.
T. XIX. Tadeusz Bieńkowski, Fabularne motywy antyczne w dramacie staropolskim i ich rola ideowa. Studium z dziejów kultury staropolskiej, Wrocław 1967.
T. XX. Barbara Otwinowska, Modele i style prozy w dyskusjach na przełomie XVI i XVII wieku. Wokół toruńskiej rozprawy Fabriciusa z 1619, Wrocław 1967.
T. XXI. Hanna Dziechcińska, Proza staropolska. Problemy gatunków i literackości, Wrocław 1967.
T. XXII. Stefan Zabłocki, Polsko-łacińskie epicedium renesansowe na tle europejskim, Wrocław 1968.
T. XXIII. Bronisław Nadolski, Ze studiów nad życiem literackim i kulturą umysłową na Pomorzu w XVI i XVII wieku, Wrocław 1969.
T. XXIV. Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Świat mitów i świat znaczeń. Maciej Kazimierz Sarbiewski i problemy wiedzy o starożytności, Wrocław 1969.
T. XXV. Paulina Buchwald-Pelcowa, Satyra czasów saskich, Wrocław 1969.
T. XXVI. Jan Okoń, Dramat i teatr szkolny: sceny jezuickie XVII wieku, Wrocław 1970.
T. XXVII. Teresa Michałowska, Między poezją a wymową. Konwencje i tradycje staropolskiej prozy nowelistycznej, Wrocław 1970.
T. XXVIII. Jerzy Starnawski, O „Zwierzyńcu” Mikołaja Reja z Nagłowic, Wrocław 1971.
T. XXIX. Wiek XVII – kontrreformacja – barok. Prace z historii kultury, red. Janusz Pelc, Wrocław 1970.
T. XXX. Mikołaj Rej w czterechsetlecie śmierci, praca zbiorowa pod red. Tadeusza Bieńkowskiego, Janusza Pelca i Krystyny Pisarkowej, Wrocław 1971.
T. XXXI. O dawnym dramacie i teatrze. Studia do syntezy, praca zbiorowa pod red. nauk. Wandy Roszkowskiej, Wrocław 1971.
T. XXXII. Hanna Dziechcińska, Biografistyka staropolska w latach 1476-1627. Kierunki i odmiany, Wrocław 1971.
T. XXXIII. Maria Adamczyk, „Żywot Józefa...” Mikołaja Reja: studium porównawcze, Wrocław 1971.
T. XXXIV. Stanisław Grzeszczuk, Nobilitacja Albertusa. Z pogranicza historii i folkloru, Wrocław 1971.
T. XXXV. Opera w dawnej Polsce. Na dworze Władysława IV i królów saskich. Studia i materiały, red. Julian Lewański, Wrocław 1973.
T. XXXVI. Ludwika Szczerbicka-Ślęk, W kręgu Klio i Kaliope. Staropolska epika historyczna, Wrocław 1973.
T. XXXVII. Janusz Pelc, Obraz – słowo – znak. Studium o emblematach w literaturze staropolskiej, Wrocław 1973.
T. XXXVIII. Estetyka, poetyka, literatura. Materiały z konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom literatury staropolskiej, 3-4 maja 1972, red. Teresa Michałowska, Wrocław 1973.
T. XXXIX. Julian Lewański, Polskie przekładu Jana Baptysty Marina, Wrocław 1974.
T. XL. Janina Abramowska, Ład i fortuna. O tragedii renesansowej w Polsce, Wrocław 1974.
T. XLI. Teresa Michałowska, Staropolska teoria genologiczna, Wrocław 1974.
T. XLII. Andrzej Frycz Modrzewski i problemy kultury polskiego Odrodzenia, praca zbiorowa pod red. Tadeusza Bieńkowskiego, Wrocław 1974.
T. XLIII. Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Droga na Parnas. Problemy staropolskiej wiedzy o poezji, Wrocław 1974.
T. XLIV. Barbara Otwinowska, Język, naród, kultura. Antecedencje i motywy renesansowej myśli o języku, Wrocław 1974.
T. XLV. Tadeusz Bieńkowski, Antyk w literaturze i kulturze staropolskiej (1450-1750): główne problemy i kierunki recepcji, Wrocław 1975.
T. XLVI. Andrzej Litwornia, Sebastian Grabowiecki. Zarys monograficzny, Wrocław 1976.
T. XLVII. Alina Nowicka-Jeżowa, Madrygały staropolskie. Z dziejów liryki miłosnej w epoce Renesansu i Baroku, Wrocław 1978.
T. XLVIII. Z dziejów życia literackiego w Polsce XVI i XVII wieku, praca zbiorowa pod red. Hanny Dziechcińskiej, [przedm. Stefan Żółkiewski], Wrocław 1980.
T. XLIX. Adam Karpiński, Staropolska poezja ideałów ziemiańskich. Próba przekroju, Wrocław 1983.
T. L. Retoryka a literatura, praca zbiorowa pod red. Barbary Otwinowskiej, Wrocław 1984.
T. LI. Barbara Falęcka, Sztuka tworzenia: podmiot autorski w poezji kunsztownej polskiego baroku, Wrocław1983.
T. LII. Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej, pod red. Barbary Otwinowskiej i Janusz Pelca, Wrocław 1984.
T. LII. Maria Eustachiewicz, Wiesław Majewski, Nad lirykami Wespazjana Kochowskiego, Wrocław 1986.
T. LIII. Krzysztof Mrowcewicz, Czemu wolność mamy? Antynomie wolności w poezji Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Wrocław 1987.
T. LIV. Antoni Czyż, Ja i Bóg. Poezja metafizyczna późnego baroku, Wrocław 1988.
T. LV. Katarzyna Mroczek, Epitalamium staropolskie: między tradycją literacką a obrzędem weselnym, Wrocław 1989.
T. LVI. Literatura i kultura polska po „Potopie”, pod red. nauk. Barbary Otwinowskiej i Janusza Pelca przy współudz. Barbary Falęckiej, Wrocław 1992.